FIBA zabranila grb na dresu

Podeli:

Javnost u Sr­bi­ji se pi­ta­la za­što na­ši re­pre­zen­ta­tiv­ci na dre­so­vi­ma ni­su ima­li grb Sr­bi­je. Povodom ove ne­do­u­mi­ce nakon okončanja Mun­do­ba­sketa u Tur­skoj pr­vi čo­ve­k srpske ko­šar­ke, Dra­ga­n Ka­pi­či­ć, nije imao objašnjenje.   – Za­i­sta ne znam da ni­smo ima­li grb. Ve­ruj­te mi da to ni­sam ni pri­me­tio – re­kao je Ka­pi­čić po do­la­sku na be­o­grad­ski aero­drom, prenosi Sportski žurnal.Više na ovu temu rekao je Ljup­če Žu­gić, ne­ka­da­šnji pr­vo­ti­mac Cr­ve­ne zve­zde, sa­da ope­ra­ti­vac Ku­će ko­šar­ke za­du­žen za mar­ke­ting.- To ni­je po pro­pi­si­ma FI­BA. Za­bra­nje­no je da se no­si grb na dre­su. Do­zvo­lje­no je sa­mo ime ze­mlje. Na pret­hod­nom pr­ven­stvu Evro­pe u Polj­skoj smo zbog grba na dre­su pla­ti­li ka­znu. Ovo­ga pu­ta ni­smo hte­li da po­no­vi­mo istu gre­šku – raz­re­šio je mi­ste­ri­ju Žu­gić.

www.sportal.rs